SİTE İÇİ ARAMA
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Daha Büyük GÖrüntüle
Ayvalık M.Y.O.
Adliye Yanı / Ayvalık Balıkesir P.K. 10400
Email: ayvalik@balikesir.edu.tr

Telefon: -0266 331 44 84 / 331 31 02 -0266 331 90 96
Fax: 0266 331 31 03
  • Özgeçmiş  
  • Yayınlar 
  • Sunumlar 
  • Projeler 
  • İlgi Alanları 
  • İletişim  
  • Fotoğraflar 
Lisans: Uludağ Üniversitesi, Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı
Doktora: Uludağ/Balıkesir Üniversitesi, Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı
Araş. GÖr.: Uludağ/Balıkesir Üniversitesi
Yard. DoÇ. Dr.: Uludağ/Balıkesir/Akdeniz Üniversitesi
Yard. DoÇ. Dr.: Balıkesir Üniversitesi
--> Kitaplar <--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, Y.DinÇ, Konaklama İşletmelerinde Önbüro Operasyonu ve Yönetimi, Detay Yayıncılık, 7.Baskı, Ankara.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ N.Hacıoğlu, A.Gökdeniz, Y.DinÇ, Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2.Baskı, Ankara.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz ve diğerleri, Türkiye'de İÇ Turizmin Geliştirilmesi ve İkinci Konutların Turizme Kazandırılması, Detay Yayıncılık, Ankara.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz ve diğerleri, Ayvalık'ta Su Altı Turizm Araştırması, Detay Yayıncılık, Ankara

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Bölüm Yazarlıkları <--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§A.Gökdeniz ve diğerleri ,"Kalkınma Dönemlerinde Türk Turizm Politikaları",Turizm Mevzuatı ve Hukuku, Detay Yayıncılık, Kitap, Ankara, 2007 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§A.Gökdeniz, "Çokuluslu Şirketlerde Pazarlama Etiği ile ilgili Kavramsal Bir Araştırma", Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmecilik ,Kitap, Beta Yayıncılık, ,2005.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler <--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§A.Gökdeniz ve diğerleri,”Türkiye'de İÇ Turizm Kavramı ve İÇ Turizmde Önemli Bir Destinasyon Olan Ayvalık'ta Müşteri Arz ve Talebine YÖnelik Ampirik Bir Araştırma”,Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2009, Sayı 22, Balıkesir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz,”Küresel Isınmanın Turizme Yansımaları”, Türofed Dergisi, Temmuz 2009 Sayı 34, İstanbul

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz,”Turizmde Türkiye İmajı”, Türofed Dergisi, Haziran 2009 Sayı 33, İstanbul

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, N.Aşık, “Küresel Rekabet Ortamında Turizm İşletmelerinde Soyut İmaj Oluşturma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2008, Sayı 20 Balıkesir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz ve diğerleri ,”Kalkınma DÖnemlerinde Türk Turizm Politikaları”,Turizm Mevzuatı ve Hukuku, Detay Yayıncılık, Kitap, Ankara, 2007

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ -A.Gökdeniz, B.Erdem, “Uluslararasılaşma Süreci,SÖzleşmeye Dayalı Uluslararasılaşma Yolları (Franchising) ve Hizmet İşletmesi (McDonalds) üzerinde Kavramsal Bir Araştırma”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Mart-Nisan 2005.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “Çokuluslu Şirketlerde Pazarlama Etiği ile ilgili Kavramsal Bir Araştırma”, Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmecilik ,Kitap, Beta Yayıncılık, ,2005.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “Turizmde Yeni ürün:Eko Turizm”, Hotel Dergisi, Turob Yayınları, İstanbul, Şubat 2005

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, B.Erdem, “Uluslararası Pazarlamada Veri Tabanı Pazarlaması ve Çokuluslu Konaklama İşletmeleri üzerinde Bir Araştırma “, Verimlilik Dergisi, Ankara, IV-2004

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “Yerel Gündem 21 ve Sürdürülebilir Turizm Politikaları ÇerÇevesinde Eko Turizm”, Standart Dergisi, Nisan 2003

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, Y.DinÇ, “Tur OperatÖrlerinin BÖlgesel Turizm Pazarlarındaki YÖre Esnafına Etkisi ve Örnek Bir Araştırma”,Pazarlama Dünyası Dergisi , Mart-Nisan 2004-09-21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, İ.Çetin, “Turistlerin Seyahat Anlayışlarında Değişme Eğilimleri ve Eko Turizm”, Turizm Akademik Dergisi-Gazi Üniversitesi-Ankara,2002

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, B.Erdem, “Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi AÇısından Personel Bulma ve SeÇme Süreci” Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,Ocak 2002

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, H.Çeken, “Konaklama İşletmelerinde Satış Geliştirme ve Pazarlama Stratejileri”, Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Dergisi,Sakarya,2001

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, Y.DinÇ, “Konaklama İşletmelerinde Animasyon Faaliyetlerinin Hizmet satışlarına Etkisi “, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi-Özel Sayı, Eylül-Aralık 2000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, Y.DinÇ, “Konaklama İşletmelerinde Animasyon Faaliyetlerinin Hizmet satışlarına Etkisi “, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi-Özel Sayı, Eylül-Aralık 2000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “Konaklama İşletmelerinde Bir Promasyon Oluşturmak”, Hotel Dergisi,Turob Yayını,İstanbul-1996

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “Uluslararası Turizm Hareketleri İÇerisinde Dinsel AmaÇlı Seyahatler ve Türkiye”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi , Mart-Haziran 1996

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.Gökdeniz, “Türkiye’nin Yeni Turizm Potansiyeli; Golf Turizmi”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Haziran 1995.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz ,“Türkiye’ye Gelen üÇüncü Yaş Grubuna YÖnelik Turistler üzerinde Yapılan Bir Uygulama Örneği”,Turizmde SeÇme Makaleler:23,Ekim 1995

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “Yüksekokul Staj YÖnetmeliği ve Uygulamadaki Sorunlar”,Turizm Eğitiminde Uygulama Sorunları:Tugev Yayınları, Haziran 1995

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “Paket Turlarda Tüketicinin Korunması”, Akademi Dergisi, Anadolu Üniversitesi Bülteni,Temmuz-Ağustos 1994.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “Dünyadaki (Özellikle Avrupa’daki) Yeni Yapısal Değişikliklerin Uluslararası Turizm Hareketlerine Yansıması ve Türkiye”,Turizm Yıllığı 1994, Kalkınma Bankası Yayınları.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “3.Yaş Grubunun Avrupa Turizm Pazarındaki Payı ve Pazarlama Stratejileri”,Kalkınma Dergisi, Şubat 1994, Kalkınma Bankası Yayınları

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “ülkemize Düzenlenen Paket Turlarda Tur OperatÖrlerine ve BÖlgelere GÖre Fiyat Karşılaştırma Analizleri”,Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Ocak-Şubat 1991

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz ”GenÇlik Turizminde Teşvikler ve GenÇlik Turizminin Alt Yapı, Tesis ve Servis İhtiyacı”, GenÇlik Turizmi, Turizm Bakanlığı Yayınları,1991

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz ,“Seyahat İşletmelerinde Turistik ürün (Paket Tur) üretimi ve Dağıtımı”,Turizm Yıllığı-1991, Kalkınma Bankası Yayınları-Ankara

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ N.Hacıoğlu ,E.Taşkın, Düriye Bozok ve A.Gökdeniz ,“Erdek YÖresinde Turizm Potansiyelini Değerlendirme “, Turizm Yıllığı-1991, Kalkınma Bankası Yayınları.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “Seyahat İşletmelerinde Paket Tur üretimi ve Analizi”,Turizmde SeÇme Makaleler:9, Kalkınma Bankası Yayınları, Mart 1991

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “ülkemizde Düzenlenen Paket Turların YÖnetim(Tüketim) Devrelerinde Karşılaşılan Sorunlar”,Turizm İşletmeciliği Academic Dergisi, Aydın ,1991

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “ülkemize Düzenlenen Paket Turların Çeşitlilik (Sejour, Circuit ve Combine) Yüzdeleri”,Turizm Dünyası Dergisi,1990

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “Paket Turlarda Sezon İÇi ve Sezon Dışı Fiyat Karşılaştırmaları”,ITM Europe Dergisi, Kasım 1990

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “ülkemize Düzenlenen Paket Turlarda Karşılaşılan Sorunlar”, Dünya Gazetesi, 10 Kasım 1990

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Uluslararası Yayınlar <--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.Gokdeniz, "Local Agenda 21 And The Role Of Local Authorıtıes In Sustaınable Tourısm", 30th November 2011, Stockholm, Sweden -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.Gokdeniz,Y.Dinç, "A Sustainable Model Proposal In The Light Of The Study Called "Ayvalik Underwater Tourism", 4th September 2011, Morıbor, Slovenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ B.Erdem, A.Gokdeniz, "A New Competition Tool In The Hospitality Industry: Technological Innovations (A Literature Review)", 10th-13th November 2011, Amforht World Forum 2011, N,Cyprus -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ -H.Çeken, A.Gökdeniz, L.Ateşoğlu, "The Place and Emphasis of the Tourist Industry Both in the European Union and Turkish Economy at Globalisation Process",The Econamy of Tourism and Entrepreneurship, Scientific Journal, N.1, Vol.1 Jan.2009, Bratislava, Slovakia. p.17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ B.Erdem, A.Gökdeniz,"Performance Measurement in Hotel Firms;Role of Innovations (a leterate review), Academic Journal, 2008, Burgas, Bulgaria, p.187 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, "Innovations Internet will Bring to Travel Industry and Effectives on Tourism Marketing", 2 nd Tourism Bianel, Çanakkale, Turkey, 2007, p.4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, "Local Agenda 21 and Sustainable Tourism Process", Turk-Kazakh International Tourism Conference 2006, 20-26 November 2006, Alanya, Turkey, p.816 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ T.Bolat, O.Seymen, A.Gökdeniz ve O.İnci Bolat, "An Ethical View on Manager Behaviours at Accommodation Establishments in the Periods of Crisis:An Evaluation with Respect to Relative Ethics", Amforth World Tourism Forum-2004,Antalya,Turkey, p.54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, Ö.Alpar, "Innovations Internet will Bring to Travel Industry",1st International Tourism Congress, Famagusta/North Cvprus, 20-23 November 2002, p.49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz ve diğerleri, “Türkiye'de İkinci Konut Kavramı ve Ayvalık'ta İkinci Konutlar üzerinde Yapılan Araştırma Işığında Bir Pazarlama Model Önerisi”, 11.Ulusal Turizm Kongresi, Aralık 2010, Kuşadası, Aydın

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§B.Erdem, A.Gökdeniz, “Otel İşletmelerinde YÖneticilerin İş Analizi Çalışmalarına İlişkin Eğilimlerini Belirlemeye YÖnelik Bir Araştırma”,3.Ulusal Turizm Sempozyumu, Ekim 2008, Eğirdir, Isparta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, İ.Çetin, “Küresel Rekabette Çok Uluslu İşletmelerin Pazara Giriş Şekilleri ve Küresel Pazarlama Stratejileri”, 5.Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,İİBF, 15-17 Haziran 2006, Tokat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ -A.Gökdeniz,İ.Çetin, “Değişen Tüketici Eğilimleri Çercevesinde Eko Turizm ve Eko Turizmde Pazarlama Stratejileri”, Turizm ve Mimarlık Kongresi, 28-29 Nisan 2006, Antalya.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz,H.Çeken,B.Erdem, “Küreselleşme Sürecinde yeni Teknolojik Gelişmelerin Hizmet Satışlarına Etkisi ve Seyahat Acentaları üzerinde Bir Durum Değerlendirmesi”,1.Çanakkale Turizm Biyenali, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 5-7 mayıs 2005, Çanakkale.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, Y.DinÇ, “Tur OperatÖrlerinin Konaklama İşletmelerinin Hizmet Pazarlamasındaki Rolü ve Örnek Bir Araştırma”, 9.Hafta Sonu Turizm Konferansı,17-19 Ekim 2003, Nevşehir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§A.Gökdeniz, Y.DinÇ, “Sayfiye Konaklama İşletmelerini Sportif Animasyon Faaliyetlerine İten Nedenler ve Hizmet Pazarlamasına Olan Etkisi”, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Gazi Üniversitesi, 10-11 Ekim 2003, Ankara

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, H.Çeken ve B.Erdem, “Turistlerin Değişen Seyahat Eğilimleri ve Sürdürülebilir Turizm Politikaları Çercevesinde Eko Turizminin Pazarlama Olanakları “, Türkiye’nin Alternatif Turizm Potansiyeli Konferansı, Ankara Üniversitesi, 3-4- Mayıs 2003, Çankırı.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, Ö.Alpar, “Seyahat İşletmelerinde İnternetin Hizmet Pazarlamasındaki Etkinliği, Olası Riskler ve Kolaylıklar üzerinde Bir Durum Değerlendirmesi “, Bilgi Teknolojileri Kongresi II, 01-04 Mayıs 2003, Denizli.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, B.Erdem, “Konaklama İşletmelerinde Yeni Otomasyon Sistemlerinin Hizmet Satışlarına Etkisi”, Bilgi Teknolojileri Kongresi II, 01-04 Mayıs 2003, Denizli.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, H.Çeken, ”Okul SektÖr İşbirliği Çercevesinde Stajdan Beklentiler, Sorunlar ve ÇÖzüm Önerilerine YÖnelik Bir Uygulama”, Turizm Eğitimi Konferansı- Workshop-11-13 Aralık 2002 , Turizm Bakanlığı, Ankara.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “Turizmde Yeni Trendler Işığında Akdeniz Seyahat Pazarının Geleceği ve Türkiye”, 3.Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu, 7-8 Kasım 2002, İzmir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “Uluslararası Turizm Hareketleri İÇerisinde Dinsel ve Kültürel AmaÇlı Seyahatler ve Türkiye”, HoşgÖrü Yılı ve İnanÇ Turizminde GÖller BÖlgesi Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 7-8 Eylül 2000, Isparta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§A.Gökdeniz, H.Çeken, “Turizm Eğitimi ve SektÖrel İşbirliği ÇerÇevesinde Sorunlar ve ÇÖzüm Yolları”, Hafta Sonu Semineri VII, Nevşehir, 24-26 Kasım 2002.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, H.Çeken, “Konaklama İşletmelerinde Satış Geliştirme ve Pazarlama Stratejileri”, 5.Ulusal Pazarlama Kongresi, Antalya 16-18 Kasım 2000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, T.Bolat ve O.Seymen, “Herşey Dahil Pansiyon Türünün (All Inclusive) Turizm SektÖründeki İşletmeler AÇısından Analizi ve Örnek Bir Uygulama”, 1.Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu, İzmir, 2-3- Kasım 2000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “Türk Turizminde Turistik ürün Çeşitlendirmesi ve Öncelikli Turistik ürün Gruplarının Yapısal Analizi”, VIII Ulusal Turizm Kongresi- Kuşadası, 12-14 Aralık 1997

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “Konaklama İşletmelerinde Satış Geliştirme Teknikleri”, 1.Uluslar arası & VII Ulusal Turizm Kongresi, 29 Kasım-3 Aralık 1996, Kuşadası.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz, “Türkiye’ye Gelen 3.Yaş Grubuna YÖnelik Turistler üzerinde Yapılan Bir Uygulama Örneği”, VI Ulusal Turizm Kongresi, 18-20 Kasım 1995, Kuşadası

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§A.Gökdeniz, “Seyahat Acentalarının Sorunları”, 1.Ulusal Turizm Kongresi, 16-18 Kasım 1990, Kuşadası.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Ulusal Projeler <--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz ve diğerleri, “Türkiye'de İÇ Turizmin Geliştirilmesi ÇerÇevesinde Ayvalık'ta Müşteri Arz ve Talebi üzerinde Yapılan Ampirik Bir Araştırma”, TYD Barlas Küntay 2009 Turizm Proje Yarışması 2.cisi, İstanbul.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz ve diğerleri, “Ayvalık'ta Su Altı Turizm Araştırması Işığında Sürdürülebilir Bir Model Önerisi, Balıkesir Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projesi-2009, Balıkesir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ A.Gökdeniz ve diğerleri, “Türkiye'de İkinci Konut Kavramı Ve Ayvalık'ta İkinci Konutlar üzerinde Yapılan Araştırma Işığında Bir Pazarlama Model Önerisi”, Mehmet Kemal Dedeman -2009 Turizm Proje Yarışması 3.cüsü, İstanbul.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--> Uluslararası Projeler <--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§Koordinatör, 2008-2010, "TeNeGEN, E-Learning, Teachers challenged by the Net Generation", Avrupa Birliği, Leonardo da Vinci, Innovation Project, Life long Learning Programme, Türkiye, Macaristan, İtalya, İşkoçya ve Almanya. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ Hobi Turizmi

§ Antika objeler

§ Yurt iÇi ve dışı seyahatler

§ Kitap ve İnternet sayfa yazarlığı

§ Proje danışmanlığı

Ayvalık M.Y.O.:Ayvalık Meslek Yüksekokulu, Adliye Yanı, 10400, Ayvalık-Balıkesir/Türkiye.
Telefon: 0266 331 44 84 – 331 31 02 / 0266 331 31 03 Dahili:104
E-mailaygokdeniz@yahoo.com